+420774023688
info@pttglobal.cz

Ochrana osobních údajů

Ze dne 1.1.2018

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky PTT Global s.r.o. dle GDPR

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky PTT Global s.r.o. dle GDPR vydaných společností PTT Global s.r.o. IČ 27394069, se sídlem Praha 4, Libušská 319, PSČ 142 00 („Zásady“ a „společnost PTT Global s.r.o.“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost PTT Global s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží na značkových prodejnách i e-shopech PTT Global s.r.o. a při návštěvách internetových stránek provozovaných PTT Global s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost PTT Global s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků PTT Global s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb PTT Global s.r.o., zájemců o služby a zboží PTT Global s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností PTT Global s.r.o., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti PTT Global s.r.o..

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti PTT Global s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost PTT Global s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti PTT Global s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy

 • IČO, DIČ

 • adresa sídla nebo místa podnikání

 • fakturační adresa

 • identifikační údaje plátce vyúčtování

 • bankovní spojení

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

 • adresy na sociální sítě (v případě když se přihlásíte přes Facebook nebo Gmail)

3. Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

 • druh a specifikace zboží

 • objem a jejich cena

 • informace o platební morálce

4. Údaje z komunikace mezi PTT Global s.r.o. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží PTT Global s.r.o. mezi společností PTT Global s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem a písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů PTT Global s.r.o., a také jejich zpracování umožní společnosti PTT Global s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb PTT Global s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností PTT Global s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností PTT Global s.r.o., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu PTT Global s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů PTT Global s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností PTT Global s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů PTT Global s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)

 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)

 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

 • výměna údajů mezi provozovateli webových stránek a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k webové stránce, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)

 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti PTT Global s.r.o. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti PTT Global s.r.o.)

 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti PTT Global s.r.o. o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti PTT Global s.r.o.)

 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti PTT Global s.r.o. (oprávněný zájem společnosti PTT Global s.r.o.)

 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti PTT Global s.r.o.)

 • evidence zneužívání webové stránky a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem společnosti PTT Global s.r.o.)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb PTT Global s.r.o., je společnost PTT Global s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností PTT Global s.r.o. po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti PTT Global s.r.o..

V případě zakoupení zboží od společnosti PTT Global s.r.o. je společnost PTT Global s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností PTT Global s.r.o. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností PTT Global s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost PTT Global s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností PTT Global s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti PTT Global s.r.o. zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností PTT Global s.r.o.. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost PTT Global s.r.o. ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby PTT Global s.r.o., přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

Kamerové záznamy ze prodejen a z prostor společnosti PTT Global s.r.o. a okolí budov společnosti PTT Global s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2.Zpracovávání údajů zákazníků služeb PTT Global s.r.o. se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka služby PTT Global s.r.o. s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost PTT Global s.r.o. nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost PTT Global s.r.o. od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti PTT Global s.r.o. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloží k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost PTT Global s.r.o. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti PTT Global s.r.o. a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb PTT Global s.r.o. a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je PTT Global s.r.o. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností PTT Global s.r.o., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany PTT Global s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník služby PTT Global s.r.o. v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby odlišným od zákazníka udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost PTT Global s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů PTT Global s.r.o.. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností PTT Global s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti PTT Global s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností PTT Global s.r.o.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností PTT Global s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek PTT Global s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti PTT Global s.r.o..

C. Sdílení osobních údajů s jinými správci

Společnost PTT Global s.r.o. je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

D. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost PTT Global s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti PTT Global s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti PTT Global s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný níže.

 1. Osobní informace sdílíme těmto příjemcům:

  1. naši profesionální poradci (právníci, účetní, finanční poradci atd.), kteří se nacházejí v České republice;

  2. regulátory a český vládní orgány v souvislosti s našimi postupy a povinnostmi dodržování předpisů;

  3. zpracovatel platebních služeb GOPAY s.r.o umožnit služby zúčtování plateb;

  4. Surveymonkey Ltd. k zachycení vašich názorů s cílem zkvalitňování našich služeb a produkty pro vás na našich stránkách,

  5. Mailchimp Ltd. Vás informuje o speciálních nabídkách a službách nebo produktech, které vás mohou zajímat; a

  6. partnerské logistické společnosti Geis CZ s.r.o a PPL CZ s.r.o, které zajišťují abyste obdrželi své objednávky.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Společnost PTT Global s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost PTT Global s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost PTT Global s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti PTT Global s.r.o. ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností PTT Global s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost PTT Global s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti PTT Global s.r.o., a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro PTT Global s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže PTT Global s.r.o. svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti PTT Global s.r.o.:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost PTT Global s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti PTT Global s.r.o..

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na prodejně PTT Global s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost PTT Global s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti PTT Global s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na prodejně PTT Global s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost PTT Global s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost PTT Global s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti PTT Global s.r.o..

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti PTT Global s.r.o..

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti PTT Global s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost PTT Global s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na prodejnách společnosti PTT Global s.r.o. po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti PTT Global s.r.o.

V případě, že společnost PTT Global s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost PTT Global s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti PTT Global s.r.o.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, na prodejně PTT Global s.r.o. anebo ve vaší internetové samoobsluze.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na značkové prodejně PTT Global s.r.o. nebo na zákaznické lince.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost PTT Global s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

H. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: PTT Global s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Praha 4, Libušská 319, PSČ 142 00 nebo e-mail info@pttglobal.cz